SWOT حکمرانی دیجیتال در ایران

توضیحات مقدماتی

در دولت الکترونیک تمرکز و تاکید بر اینترنتی کردن تمامی پروسه های مصوب و موجود فعلی است اما در دولت و حاکمیت های دیجیتال

  • تمرکز بر اصلاح فرآیندها و پروسه های اداری و دولتی به کمک فناوری های نوظهور است 
  • دولت و حکمرانی دیجیتال یک استراتژی جدید جهت مدرنایز کردن ( مدرن کردن ) دولت ها است
  • دولت و حکمرانی دیجیتال موج جدیدی از دولت ها ( مثل دولت خوب ، دولت خدمتگزار ، دولت الکترونیک و ... ) ناشی از ادغام بدنه دولت ها با فناوری و خدمات دیجیتال نوظهور است، لذا جا دارد بگوییم فرآیندها در دولت و حکمرانی دیجیتال ثابت نیستند بلکه هوشمندانه و خلاقانه تغییر پذیر هستند. و در انتها دولت و حکمرانی دیجیتال را می توان یک شبه پارادایم جدید مدیریت دولتی نام برد

حال با توجه به توضیحات مذکور ، گزارش پیوست را ملاحظه بفرمایید

SWOT حکمرانی دیجیتال در ایران.pdf