با وجود ایجاد معماری های یکپارچه و همگرا، همچنان ارتباط کامل و جامعی مابین اجزای لایه های OT و IT وجود ندارد و تغذیه سیستم ها و سامانه های بالادستی نظیر ERP و IoT دچار اشکال است و از این رو MES ها نمی تواند کنترل تمامی عملیات ها و پاسخ های بلادرنگ را در دست بگیرند.

هر چند که برای رفع این مشکل، سیستم های یکپارچه مدیریت عملیات با استاندارد هایی چون ISA 95 – IEC 62264  و معماری یکپارچه ارتباطات پلتفرم باز OPC UA با استانداردIEC 62541 معرفی شده است ولی مسیر مهاجرت از برنامه همگرایی یا همان Convergence ، بسیار سخت و گام های اجرایی مشخصی برای آن تعریف نشده است و در هر صنعتی، تجربه بدست آمده ناشی از شناخت معماری لایه های OT آن صنعت بوده است.

به همین دلیل اپراتورهای صنعتی، خواستار استاندارد ، معماری و راهکاری قوی و بین سلولی برای برای برنامه همگرایی (Convergence) خود هستند.

یک معماری با حداقل لاجیک های پیکربندی و پشتیبانی سریع مبتنی بر تحلیل داده های بلادرنگ

برای انجام این کار سه گام، پیش رو داریم

  • مدل اطلاعاتی برای متا دیتاهای تولید شده 
  • دستور العمل برنامه مهاجرت (همگرایی) مبتنی بر یک معماری جهان شمول
  • سیستم رصدگر و هدایت کننده آتی 

همانطور که ملاحظه می فرمایید معماری هایی چون IIRA , RAMI 4.0 که البته قرار است در نسخه جدید، آنها با هم یکپارچه و یک مدل را ارائه دهند پاسخگوی بخش دستور العمل مهاجرتی خواهند بود، اما همچنان مدل اطلاعاتی متا دیتا های تولید شده و سیستم رصد گر در معماری، بلا پاسخ باقی مانده است  ... 

در همین راستا، مسیر دیگری و به صورت موازی در شرف شکل گیری و اضافه شدن به معماری های پیشنهادی برای صنعت 4.0 است. با تکمیل استانداردهای این بخش انتظار می رود معماری های متاورسی و صنعت 4.0 با یکدیگر ادغام شده و پاسخ به ابهام مذکور تا سال آینده میلادی دقیقا مشخص گردد.

در این حالت است که انتظار از یک سیستم رصدگر و هدایت کننده آتی از صنعت 4.0 کامل می شود و شاهد ظهور نسل های نوپدیدی از سامانه های PLM ای در کارخانجات صنعتی خواهیم بود

تحقق دنیایی از متاورس صنعتی به کمک همزادهای دیجیتال و PLM ها

لذا در این حالت است که اشکال صنعت غیر از مسئله همگرایی لایه های IT/OT در بخش  MES که نمی توانست کنترل تمامی عملیات ها و پاسخ های بلادرنگ را در دست بگیرد؛ حل خواهد گردید.

 دریافت فایل PDF متاورس در خصوص متاورس های صنعتی و تاثیر آن بر سبک های حکمرانی

I 4.0 Metaverse Part 1.pdf

I 4.0 Metaverse Part 2.pdf

I 4.0 Metaverse Part 3.pdf