چرخه خط مشی گذاری در عصر دیجیتال،گرچه رابطه علمی با علوم مدیریت ناشی از تعامل بین تغییرات فناورانه و تغییرات مباحث و مدل های خط مشی گذاری در عصر اطلاعات و حاکمیت دیجیتال به عنوان یک موضوع غافلگیرانه باقی مانده است. اما بیشترین مطالعات اخیر در این حوزه تمرکز بر مفاهیم دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال و مهم تر از آنها ، ارتباط دادن آن مفاهیم با فعالیت های کنونی و سنتی دولتی ها بوده است. ( جان و همکاران ، 2015 ) از این رو هدف شناسایی پلی بین حوزه مدیریت دولتی و فن آوری های دیجیتال است تا چیزی فراتر از نظریه های اداره عمومی نوین را بتوان ارائه و معرفی نمود. در مبحث دولت الکترونیک و حکمرانی دیجیتال استفاده از چرخه خط مشی گذاری مرتبط با بهره گیری از فن آوری های نوظهور به منظور خلق یک مدل جدید برای خط مشی گذاری عمومی و توسعه فرآیندهای آن می باشد. از این رو مدل مطلوب بایستی نگاهی نوین و متفاوت به چگونگی تصمیم گیری ها در عرصه مدیریت دولتی ایجاد کند که در حوزه ICT ، فن آوری کلان داده ها یکی از بهترین نمونه این ابزارها است. ( جاکوب ، 2009 )