غالب سازمان های بزرگ و صاحب نام جایگاه فن آوری هوش مصنوعی را در توسعه خدمات و محصولات خود درک کرده اند آنها در یک برداشت کل نگر، متوجه شده اند تحول دیجیتال و یادگیری ماشینی با هم ارتباطاتی دارند و می توانند در دستیابی به اهداف کامل تحول دیجیتال کمک کنند. یادگیری ماشینی برای سازمانی که به دنبال تحول دیجیتالی هستند ، بسیار ارزشمند است. بیل گیتس جمله زیبایی دارد که عبارت است از:

" قانون اول ، اتوماسیون اعمال شده برای عملیات های کارآمد ، قطعا بهره وری را حداکثر می کند و قانون دوم ، اتوماسیون اعمال شده برای عملیات های ناکارآمد حتما باعث افزایش ناکارآمدی می شود.

لذا تحول دیجیتالی و یادگیری ماشینی هم در چنین وضعیتی هستند. سازمان ها ممکن است تحول دیجیتال را در نظر داشته باشند اما صرف در نظر داشتن آن ، خردمندانه نیست و چرا که این موضوع مملو از موضوعات پیچیده و پنهان زیادی است. شرط موفقیت آمیز بودن تحول دیجیتال ، مقدار مشخصی از بلوغ دیجیتالی در بنیاد سازمان ها است که یك شرط اساسی است اما کافی نیست.

 هوش مصنوعی ماموریت بهینه سازی فرآیندها و همچنین دستیابی به بینش هایی جدید را دارد. یادگیری ماشینی سازمان ها را قادر می سازد تا پس از این مدل های خود را قبل و در حین اجرا ، تجزیه و تحلیل و پیش بینی نمایند تا نیازهای پنهان خود را در مسائل مختلفی از تجارت و کسب و کار گرفته تا تدوین استراتژی ها و خط مشی ها به دست بیاورند. با توجه به موارد گفته شده و در جمع بندی و الگو گیری از کلام ارزشمند بیل گیتس می توان گفت تحول دیجیتال با همراهی و بکارگیری فن آوری های هوش مصنوعی برای درک و شناسایی عملیات کارآمد ، منجر به بهره وری در سازمان ها می شود اما صرفا در نظر داشتن تحول دیجیتال بدون استفاده از ابزارهای مکمل نظیر فن آوری های هوش مصنوعی نمی تواند به تنهایی منجر به شناسایی دقیق عملیات کارآمد در سازمان ها و افزایش بهره وری حداکثری شود.

هوش مصنوعی ابزاری برای توانمند سازی و خلق فرآیندهای پویای سازمانی و کمک به تصمیم گیری آگاهانه است و ابزاری بسیار مهم و مفید در فرآیند تحول دیجیتال می باشد.

برگرفته از مطالب ارزشمند شرکت Mate Labs با کمی تغییرات حسب برداشت بنده